สนามหลวง

สนามหลวงอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวัง เดิมทีเป็นที่ทำนาของราษฎร เพิ่งมาเลิกในสมัยรัชกาลที่ ๔ นอกจากนั้นยังใช้เป็นทที่จัดงานพิธีศพของ เจ้านายจึงเรียกกันว่า "ทุ่งพระเมรุ" รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้เรียกว่า"ท้องสนามหลวง" จนกระทั่งทุกวันนี้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้ปลูก ต้นมะขามรอบบริเวณสนามหลวงสนามหลวงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆ ในฤดูร้อนจะมีแข่งว่าว และเป็นที่พักผ่อนของประชาชน