ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ที่ ถนนหลักเมือง ในเขตเทศบาล เดิมเป็นศาลไม้ ต่อมา มีการปฏิสังขรณ์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะของอาคาร เป็นศาลเจ้าจีน เป็นที่เคารพนับถือ ของชาวระยองมาก มีงานสมโภชน์ทุกปี