เกาะขวางหรือเกาะนพเกตุ

เกาะขวางหรือเกาะนพเกตุเป็นเกาะส่วนบุคคล เกาะช้าง เกาะไห มีหมู่บ้านชาวประมงขนาดใหญ่ ๆ เหมาะแก่การตกปลาครับ