น้ำตก

น้ำตกมีน้ำตกหินลาดและน้ำตกหน้าเมือง (วนอุทยานน้ำตกหน้าเมือง) ห่างจากท่าเรือหน้าทอน 3 กิโลเมตรและ 14 กิโลเมตร ตามลำดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่นิยมกันมากในฤดูฝนมีน้ำมาก การ ประปาสุขาภิบาลอาศัยน้ำจากน้ำตกหินลาด ทำน้ำประปาสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชน ในตลาดหน้าทอน และบริเวณใกล้เคียงได้บริโภค