วัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

พระบรมธาตุไชยา ตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียง อำเภอไชยา ห่างจากที่ตั้งอำเภอไชยา 1 กิโลเมตร องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน รอบองค์ธาตุมีเจดีย์เล็ก ๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่าง ๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน นอกจากนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สร้างในสมัยศรีวิชัย มีอายุกว่า ๑,๒๐๐ ปีมาแล้วด้วยครับ ภายในวัดมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จัดแสดงประติมากรรมศิลา และสำริดที่พบในบริเวณเมืองเก่าไชยา