สถานฝึกลิงหรือโรงเรียนฝึกลิง

สถานที่ฝึกลิง อยู่ในเขตอำเภอกาญจดิษฐ์ ห่างจากตัวเมืองไปทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ประมาณ ๕ กิโลเมตร จะเห็นป้ายอยู่ ทางด้านขวามือ " วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร " มีการสาธิตและบรรยายหลักสูตรการฝึกลิงกัง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานกับต้น มะพร้าวได้จริง ผู้ประสงค์จะเข้าการสาธิตกรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้าที่คุณ สมพร แซ่โค้ว วิทยาลัยฝึกลิง อ.กาญจนดิษฐ์ โทร.๒๘๒๐๗๔