เจดีย์เขาตังกวน

เขาตังกวน อยู่ทางทิศตะ-วันออกของเขาน้อย มีบันไดทางขึ้นอยู่ใกล้ วัดแหลมทราย(สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต) บนยอดเขามีเจดีย์และตำหนัก ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาตังกวนแล้วสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจนครับ