ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง

ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองตั้งอยู่ห่างจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ประมาณ 2 กิโลเมตรครับ มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 510 ไร่ แบ่งเป็นอาคารสำนักงานแปลงสาธิต และแปลงวิจัยทดลองในพื้นที่พรุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงศึกษาและทดลองวิจันดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหา นอกจากนั้นภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีการผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทำจากกระจูดและในปาหนันด้วยครับ