วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลบางผึ้ง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ทรงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 มีพระอุโบสถและพระวิหารที่งดงาม ในพระอุโบสถมีพระประธานปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย อยู่บนบุษบกยอดปรางค์จตุรมุข
  ข้างคลอง แผ่นดินเขียว รื่นรมย์กับธรรมชาติภายในพื้นที่สีเขียวที่เป็นดังปอดของคนเมือง ท่ามกลางกลิ่นอายวัฒนธรรมไทย มอญ ที่พระประแดง