ป้อมวิเชียรโชฎก

ป้อมวิเชียรโชฎกตั้งอยู่ในตัวเมืองสมุทรสาคร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๐ เพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล ปัจจุบันนี้ หักพังลง ยังปรากฎอยู่บางส่วน ปืนใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ ทางจังหวัด ได้ยกไปตั้งเก็บไว้ ที่หน้าศาลหลักเมือง และหน้าศาลากลางจังหวัด