หมู่บ้านลาวโซ่ง

หมู่บ้านลาวโซ่งหรือไทยดำตั้งอยู่ที่บ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย เป็นกลุ่มชน ที่อพยพมาจาก หลวงพระบาง ประเทศลาวและยังรักษาวัฒธรรมประเพณี ดั้งเดิมเอาไว้ได้ ในวันทนี่ ๑๐ เมษายนของทุกปี จะมีงานสังสรรค์และการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ