MISS THAILAND WORLD 2002

หลังจาก มีการรับสมัคร สาวงาม จากทั่วประเทศ เพื่อเพื่อสรรหาสาวไทย ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง อันทรงเกียรตินี้ ทั้งความงาม การศึกษา บุคลิกภาพ ปฏิภาณ ไหวพริบ และมีความเป็น ไทยอย่างทันสมัย เพื่อเข้าร่วม ประกวด มิสเวิล์ดของประเทศ อังกฤษต่อไป มีการ เปิดรับสมัคร ไปตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2545 ที่ผ่าน มีสาวงามที่ผ่าน การคัดเลือกจาก ผู้เข้าสมัครทั้งหมด ให้เหลือ 55 คน หลัง จากนั้นจะทำการ คัดเลือกให้เหลือ เพียง 18 คนในวัน ซึ่งได้สิ้นสุด ไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา โดยจากนี้จะมีการเก็บตัว ทำกิจกรรมและ ซักซ้อมร่วมกันของ สาวงามที่เข้ารอบ ระหว่างวันที่ 7 - 16 ตุลาคมที่ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า สถานที่เดียว กันในการตัดสินวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งจะมีการถ่ายทอด สดทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ท่านผู้อ่านต้องคอยติด ตามกันต่อไปว่า สาวงาม 1ใน18 คนนี้ ผู้ใดจะได้ครองมงกุฎ Miss Thailand World ประจำปี 2545หมายเลข 1 นางสาวอรสิริ ธะนีบุตร อายุ 21 ปี ส่วนสูง 177.5 ซม. น้ำหนัก 56.3 กก. สัดส่วน 32 - 28 - 36 การศึกษา: คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หมายเลข 2 นางสาวสันทนีย์ ระยับศรี อายุ 20 ปี ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 49.5 กก. สัดส่วน 30 - 24 - 35 การศึกษา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต หมายเลข 3 นางสาววิภูดา พิญวัย อายุ 21 ปี ส่วนสูง 168.5 ซม. น้ำหนัก 51.8 กก. สัดส่วน 31 - 24.5 - 36 การศึกษา: คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น หมายเลข 4 นางสาวคัชชรินทร์ จารุมาศ อายุ 22 ปี ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 54.8 กก.สัดส่วน 31 - 26 - 36.5 การศึกษา: คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลข 5 นางสาว Bussabba Binnis อายุ 21 ปี ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 53 กก. สัดส่วน 34 - 26.5 - 36.5 การศึกษา: คณะ Communication Arts ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย Schiller Stamford หัวหิน หมายเลข 6 นางสาวทิชา เหลืองไพโรจน์ อายุ 21 ปี ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 54.6 กก. สัดส่วน 32 - 26 - 37.5 การศึกษา: คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หมายเลข 7 นางสาวนันทพร ศิลประเสริฐ อายุ 22 ปี ส่วนสูง 172.5 ซม. น้ำหนัก 57 กก.สัดส่วน 31.5 - 26.5 - 38 การศึกษา: คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลข 8 นางสาวปิยชาติ ฐิตะภาส อายุ 21 ปี ส่วนสูง 166 ซม. น้ำหนัก 48.7 กก. สัดส่วน 30 - 25 - 35 การศึกษา: คณะศิลปกรรม ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลข 9 นางสาวฬุริยา พุกสิงห์ อายุ 22 ปี ส่วนสูง 171 ซม. น้ำหนัก 50.3 กก. สัดส่วน 31 - 24 - 36 การศึกษา: คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต หมายเลข 10 นางสาวพัชรลักขณ์ ตะเวทิกุล อายุ 20 ปี ส่วนสูง 167.5 ซม. น้ำหนัก 51.8 กก. สัดส่วน 30.5 - 24 - 36.5 การศึกษา: คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลข 11 นางสาวชิดชนก ชาญกิจ อายุ 20 ปี ส่วนสูง 169 ซม. น้ำหนัก 50.5 กก. สัดส่วน 30.5 - 25.5 - 35.5 การศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลข 12 นางสาวลินดา งามสันติกุล อายุ 22 ปี ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 60.9 กก. สัดส่วน 35.5 - 26 - 36.5 *สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ จาก UC Irvine ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน: เป็นครูสอนนักเรียน ชั้นประถมที่ Irvine Unified school Pistrict Greentree elementary school หมายเลข 13 นางสาวมาริสา โค้ว คอร์ทนีย์ (Melissa Courtney) อายุ 18 ปี ส่วนสูง 177 ซม. น้ำหนัก 59.3 กก. สัดส่วน 32.5 - 24.5 - 37 การศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบคอินเตอร์) หมายเลข 14 นางสาววิภาวรรณ์ กันสถิตย์ อายุ 19 ปี ส่วนสูง 169.5 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 31 - 25.5 - 37 การศึกษา: คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมายเลข 15 นางสาวกุลยา ดวงมณี อายุ 21 ปี ส่วนสูง 171 ซม. น้ำหนัก 53.6 กก. สัดส่วน 32 - 25 - 35.5 การศึกษา: คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Leisure Team