สพล.กรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวิทยาเขต สังกัดสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ตามหลักสูตรและโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนใน 3 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ (5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (4 ปี) คณะศิลปศาสตร์ (4 ปี) และเพื่อให้การรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2554, สอบคัดเลือก วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2554 , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 หรือ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2546-1301 ต่อ 133 หรือ www.ipebk.ac.th