6 ปี สถาบันพลศึกษาสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

6 ปี สถาบันพลศึกษาสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันการพลศึกษา เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เทียบเท่า มหาวิทยาลัย มี 17 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตสุโขทัย, วิทยาเขตอ่างทอง, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, วิทยาเขตมหาสารคาม, วิทยาเขตชลบุรี, วิทยาเขตกรุงเทพฯ, วิทยาเขตเชียงใหม่, วิทยาเขตเพชรบูรณ์, วิทยาเขตกระบี่, วิทยาเขตตรัง, วิทยาเขตสมุทรสาคร, วิทยาเขตศรีสะเกษ, วิทยาเขตอุดรธานี วิทยาเขตลำปาง, วิทยาเขตชัยภูมิ, วิทยาเขตชุมพร และ วิทยาเขตยะลา

นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ซึ่งถือว่า เป็นอธิการบดี คนแรกของสถาบันการพลศึกษา ได้มีการเปิดใจกับทีมข่าวกีฬา INN ถึงการทำงาน ตามยุทธศาสตร์ และแผนงานของสถาบัน ว่าจะพัฒนาต่อไปในอนาคตอย่างไร

คำถาม : สถาบันการพลศึกษา ก้าวสู่ปีที่ 6 พัฒนามากขึ้นขนาดไหน

อธิการสมพงษ์ : สำหรับเรื่องการจัดการระบบของสถาบันการพลศึกษานั้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็จะพยายามที่ผลักดันการกีฬา และท่องเที่ยวให้ก้าวไปด้วยกัน ตามนโยบาย "สปอร์ต ทัวริซึ่ม" ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาและการท่องเที่ยว เป็นนโยบายหลักที่จะขับเคลื่อนสถาบันการพลศึกษา ให้เป็นองค์แห่งการพัฒนา ทั้งการศึกษาและการท่องเที่ยว เป็น
หลักการใหญ่ ซึ่งสถาบันการพลศึกษา มีวิทยาเขตทั้ง 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬาอีก 11 แห่ง

สำหรับในเรื่องการจัดการของระบบการศึกษา ทางสถาบันการพลศึกษา จะพัฒนาการศึกษา ทั้ง 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้าทางการศึกษายิ่งขึ้น ตรงนี้เป็นเรื่องที่จำเป็น ที่ต้องผลักดันให้ทำงานกันอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของสถาบันการพลศึกษา

ทางด้านกีฬา ทางสถาบันการพลศึกษา ร่วมมือกัน พัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา โดยจะนำเอาผู้ฝึกสอน จากต่างประเทศที่มีความรู้ความชำนาญทางการกีฬานั้นๆ โดยเฉพาะเข้ามาฝึกสอนให้ความรู้ แก่นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา ได้พัฒนาความรู้ทางด้านการกีฬา และทักษะทางด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองให้ได้ก้าวไปสู่ทีมชาติไทย ในอนาคต

ส่วนใน คณะศิลปศาสตร์สื่อสารการกีฬา ทางสถาบันจะเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอน ที่มีความรู้ความสามารถ และอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ในส่วนนี้ทางสถาบันการพลศึกษา จะผลักดันและส่งเสริมให้นักศึกษา ได้มีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และตลอดจน คณะวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ จะนำบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนี้ เข้าไปสอนนักศึกษา เพราะตอนนี้วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ มีความสำคัญมากต่อคนในสังคม รวมไปถึงวงการกีฬา

สถาบันการพลศึกษา ยังมียุทธศาสตร์ เพื่อปรับใช้ในอนาคต เพื่อให้สถาบันการพลศึกษา ต้องมีการประกันคุณภาพ ทั้ง 3 คณะ ต้องพัฒนาทั้งสถานศึกษา บุคลากร นักศึกษา จะใช้ระบบ TQF และ ICT มาวางแผนในการจัดการศึกษา ให้ได้ มีทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมมีศูนย์สารสนเทศที่ดี เราป้อนข้อมูลข่าวสาร ทั้ง3 คณะ ของสถาบันการพลศึกษา ให้เข้าสู่ระบบสารสนเทศให้มาก เพื่อรับการขยายตัวของการศึกษา ของสถาบันการพลศึกษาทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อช่วยให้เข้าถึงข้อมูล ของสถาบันการพลศึกษาได้ง่ายขึ้น

ส่วนการสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ทางสถาบันการพลศึกษา จะเร่งพัฒนาเพื่อให้ทุกคน สามารถเข้าสืบค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงให้สถาบันและโรงเรียนกีฬา สร้างเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อจะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลของสังกัดที่นักเรียนนักศึกษาของสถานที่นั้นๆ ได้ง่ายขึ้นสถาบันการพลศึกษา ได้วางยุทธศาสตร์ทั้งหมด ภายใต้การกำกับของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา เพื่อช่วยในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรในการเรียนการสอน ให้ศึกษาต่อ ให้คนมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ผลักดันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้ง 17 วิทยาเขต และ 11 โรงเรียนกีฬา จะนำนักเรียนที่จบโรงเรียนกีฬา เข้าไปสู่สถาบันการพลศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองในความสามารถทางกีฬา เข้าไปสู่ทีมชาติไทย และระดับนานาชาติ

ส่วนเรื่องการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ก็เป็นภารกิจสำคัญ ที่ทางสถาบันการพลศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงมีนโยบาย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย และกีฬาไทย ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เพื่อจะช่วยกันรักษาไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

คำถาม : 6 ปี ที่ผ่านมา ของสถาบันการพลศึกษา พอใจผลงานในด้านไหนบ้าง

อธิการสมพงษ์ : ผลงานของสถาบันการพลศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนของทางสถาบัน ให้มีการความรู้สูงขึ้น ต้องขอบคุณสำนักงบประมาณ ที่ช่วยผลักดันในส่วนนี้ ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ประสบความสำเร็จ ในเรื่องนักกีฬาผ่านเกณฑ์ในการประกันคุณภาพ มีนักกีฬาเข้าไปแข่งขันในระดับนานาชาติมากขึ้น เราทำงานร่วมกัน ทำให้ประสบความสำเร็จ และ
การผลักดันให้ ทั้ง 3 คณะ ของสถาบันการพลศึกษา ให้มีตำราเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมไปถึงคณะอาจารย์ผู้ให้ความรู้ ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทางสถาบันการพลศึกษา ได้ผลักดันงบประมาณ เข้าสู่สถาบันการพลศึกษา และโรงเรียนกีฬา เพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการช่วยพัฒนาทางด้านกายภาพและคุณภาพ ได้ดึงผู้ฝึกสอนกีฬา ที่มีความรู้เฉพาะทางจากต่างประเทศ มาช่วยพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น ทุกส่วนเป็นองค์ประกอบ ทำให้องค์กรการศึกษา นักศึกษา และนักกีฬา มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ ของสถาบันการพลศึกษา