สสส.ลุยต่อ'สปอร์ตลีดเดอร์ซัมเมอร์แคมป์'

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สสส.ยังคงเดินหน้ากระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือ ให้คนไทยริเริ่มกิจกรรม หรือโครงการที่สามารถนำไปสู่การขยายค่านิยม และการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ มีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทั้ง 4 มิติของประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง"

ล่าสุดได้ร่วมกับ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท จัดโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน "สสส. SPORTS LEADER Summer Camp" ซึ่งถือเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ทาง สสส.ได้จัดขึ้นมาทุกปี ซึ่งในปีนี้ นับเป็นปีที่ 5 ของการดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและผู้นำชุมชน สามารถนำความรู้และประโยชน์จากค่าย กลับไปแนะนำ หรือชักชวนให้คนรอบข้างหันมาสนใจออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง รวมถึงดำเนินการจัดทำค่ายกีฬาในชุมชนของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์อันแท้จริงต่อท้องถิ่นต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมในปีนี้ มี 2 หลักสูตร คือ ผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชน โดยมีวิทยากรอบรม ดังนี้ อ.กวิน คเชนทร์เดชา ฟุตบอล, อ.วีระพงษ์ บางท่าไม้ วอลเล่ย์บอล, อ.วรพงษ์ พัชรวิทย์ ว่ายน้ำ, อ.ติณณ์ เผ่าวงศากุล ศิลปะป้องกันตัว และผศ.สมควร โพธิ์ทอง กิจกรรมนันทนาการ

ซึ่งหลักสูตรผู้นำชุมชน เป็นการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ชาย - หญิง ที่อายุ 25 ปีขึ้นไป ในสังกัด อบจ., อบต., เทศบาล และชุมชนต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของชุมชน, มวลชน และเยาวชน หรือ ผู้นำทางด้านกีฬา ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เกี่ยวกับการบริหารจัดการค่ายกีฬาอย่างมีคุณภาพ สามารถนำความรู้จากค่ายไปดำเนินการต่อให้สอดคล้องกับโครงการในชุมชนของตน และขยายผลสู่ชุมชนรอบข้างได้ โดยทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นเวลารวม 1 วัน 1 คืน ก่อนเข้าร่วมฝึกต่อกับเยาวชนในหลักสูตรผู้นำเยาวชน

ส่วนหลักสูตร ผู้นำเยาวชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการเป็นผู้นำที่ดีแก่เยาวชน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใน 3 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, ว่ายน้ำ และเพิ่มเติมด้วย วิชาศิลปะป้องกันตัว รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ ที่สอดแทรกวิชาการด้านต่างๆ รวม 5 วัน 4 คืน เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายเครือข่ายของการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการออกกำลังกายกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน หรือ คนในครอบครัว

โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชน ชาย - หญิง อายุ 12-15 ปี จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน รุ่นที่ 1 กทม. รับสมัครถึง 30 มี.ค. 53 เข้าค่าย วันที่ 5-9 เม.ย.53 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี, รุ่นที่ 2 จ.ชลบุรี รับสมัครถึง 18 เม.ย.53 เข้าค่ายวันที่ 23-27 เม.ย.53 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และรุ่นที่ 3 จ.ภูเก็ต รับสมัครถึง 3 พ.ค.53 เข้าค่ายวันที่ 10-14 พ.ค.53 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน

สำหรับเยาวชนที่สนใจสมัครได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.siamsport.co.th และสมัครด้วยตนเองที่แผนกกิจกรรมพิเศษ บจ.สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ ซ.รามอินทรา 40 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2508-8273-4 เวลา 10.30-18.00 น.

โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ 2.สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่สามารถระบุวันเดือน ปีเกิดได้ 3.ใบรับรองแพทย์ 4.หนังสือรับรองสถานภาพของผู้เข้ารับการอบรม ที่ออกให้โดย อบจ.,อบต.,เทศบาลตำบล, เทศบาลเมือง ที่ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดอยู่ และจะต้องมีการลงนามรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่มีอำนาจในการลงนาม
ขององค์กรนั้นๆ และหนังสืออนุญาตให้เข้ารับการอบรมได้จากผู้ปกครอง กรณีที่เป็นเยาวชน