ดาโต๊ะ วิจิตรนั่งนายกส.ตัดสินบอลบอลอาชีพ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำหรับสมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพ มี คณะกรรมการทั้งหมด 19 คน ดังนี้ ดาโต๊ะ วิจิตร เกตุแก้ว นายกสมาคม ส่วนอุปนายกสมาคมฯ มี 6 คน ได้แก่ นายกษิภัท ภูมิสิงหชัย ฝ่ายกฎหมาย-การเงิน-การบัญชี, นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ฝ่ายบริหาร-การตลาดสิทธิประโยชน์, ว่าที่ร.อ.เทียนชัย ทองวินิจศิลป์ ฝ่ายภูมิภาค, ผศ.ชูชัย บัวบูชา ฝ่ายวิชาการ, นายสามารถ ทรัพย์พจน์ ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและเยาวชน, นายภิรมย์ อั๋นประเสริฐ ฝ่ายพัฒนา-นิเทศ-สถาบัน

กรรมการกลาง 7 คน ได้แก่ พ.อ.ศิริพล ศิริบาล ประธานฝ่ายสวัสดิการ, ดร.นิลมณี ศรีบุญ ประธานฝ่ายหลักสูตรและประเมินผล, นายเดชา เศวตศิโรรัตน์ ประธานฝ่ายระเบียบและข้อบังคับ, นายปรีชา เผือกขวัญดี ประธานฝ่ายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน, นายรุจิรา เปรมานนท์ ประธานฝ่ายพัฒนาภาคเหนือ, นายแสนพล อู่วิเชียร ประธานฝ่ายพัฒนาภาคกลาง, นายบัญชา พิมพ์สมบูรณ์ ประธานฝ่ายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ประธานฝ่ายพัฒนาภาคใต้, นายเพิ่มพล ภูธรใจ ประธานฝ่ายพัฒนาภาคตะวันออก และ ดร.กษม ชนะวงศ์ เป็นเลขาธิการและต่างประเทศ, น.ท.เผ่าพันธุ์ พ่วงนาคพันธุ์ เป็นนายทะเบียน, ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร เป็นเหรัญญิก โดยมี นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เป็นประธานที่ปรึกษา ร่วมด้วยที่ปรึกษาอีก 20 คน ได้แก่ ดาโต๊ะ วรวีร์ มะกูดี, นายองอาจ ก่อสินค้า, ดร.ประเวช รัตนเพียร, นายวิทยา คุณปลื้ม, นายสมบัติ กลิ่นผา, นายพีระ ฟองดาวิรัตน์, นายสมพงษ์ ชาตะวิถี, นายเกษม จริยวัฒน์วงษ์, รศ.ชวน มินศิริ, นายสุนทร มีสุวรรณ, ดร.สุธิศ หล่อจันอัด, นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล, นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ, พล.อ.ต.อานนท์ จารยะพันธ์, นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช, นายนครินทร์ รัตนกิจสุนทร, น.อ.เรืองฤทธิ์ แสงแก้ว ร.น., ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ, นายครรชิต อร่ามกิจโพธา นอกจากนี้ในส่วนของประธานฝ่ายต่างๆ ยังได้เพิ่มขึ้นมาอีก 22 คน ได้แก่ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม เป็นประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา, น.อ.หิรัญ คงเทียม ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, น.อ.(พิเศษ) สมพร พัชรมุกดาภรณ์ ประธานฝ่ายจัดผู้ตัดสิน

นายปัญญา หาญลำยวง ผู้ช่วยประธานพิจารณามารยาทผู้ตัดสิน, นายชลัช ภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตัดสิน, นายโสภณ มหาบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันผู้ตัดสิน, นายเอกชัย ถนัดเดินข่าว ประธานพัฒนาฟุตบอลชายหาด, จ.ส.อ.มงคล รุ่งคล้าย ผู้ช่วยประธานฝ่ายพัฒนาฟุตบอลชายหาด, นายสัมพันธ์ คำคม ประธานฝ่ายพัฒนาฟุตซอลชาย-หญิง, ว่าที่ร.ท.ทินวัฒนา นันทนิมิต ประธานฝ่ายทดสอบสมรรถภาพฟุตซอลชาย-หญิง, นายอภิชาติ เกตุขวง ประธานฝ่ายทดสอบสมรรถภาพฟุตบอลชาย-หญิง, นายศุภพงษ์ ภู่อุดม ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายบรรจง ต่อเดชสกุล ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายนรินทร์ ชูผลา ประธานฝ่ายพัสดุ, นายไชยวัฒน์ กันสุธา ประธานฝ่ายปฏิคม

ดาโต๊ะ วิจิตร เกตุแก้ว นายกสมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพ กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งสมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้ตัดสินฟุตบอลของไทยมีมาตรฐานเดียวกัน โดยจะใช้สำนักงานที่เดียวกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย แต่จะเป็นเอกเทศ โดยมีการปรับมาตรฐานผู้ตัดสินฟุตบอล โดยเริ่มจากการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ ลีก 2010 ที่จะเปิดฤดูกาลขึ้น ซึ่งการันตีว่า จะพยายามไม่ให้ผู้ตัดสินฟุตบอลถูกด่าเหมือนในอดีต รวมทั้งจะมีการปรับการทำงานของผู้ตัดสินเป็นเกรด เอ, บี, ซี มีขึ้นมีลง
เช่นเดียวกับบทลงโทษในการทุจริต จะไม่ให้มีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งการทำงานของสมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพจะไม่เกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลฯ โดยจะมีอำนาจในการตัดสินใจ การกำหนดบทลงโทษ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้ตัดสินอย่างชัดเจน รวมทั้งยังมีศูนย์ของต่างจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศไทย เพื่อให้การทำงานของผู้ตัดสินครอบคลุมทั่วประเทศ เช่นภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ และ สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นครราชสีมา และ มหาสารคาม ภาคตะวันออก ที่ระยอง ภาคใต้ ที่สงขลา และภาคกลาง ที่สุพรรณบุรี