กรมการปกครองจัดสัมมนาผู้นำศาสนา3จชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยจากการรายงานข่าวของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ยังไม่ลดลง แต่กลับมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้น สืบเนื่องจาก ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดและกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ มีความสัมพันธ์ในลักษณะเอื้อประโยชน์ ซึ่งกันและกัน ดังนั้น กรมการปกครอง จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม เพื่อประสานพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-27 ธ.ค. 2553 ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี

นอกจากนี้ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวอีกว่า โครงการสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม เพื่อประสานพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายภาคใต้ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาอิสลาม มีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำผลจากการสัมมนาที่ได้ไปกำหนดทิศทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป