ยะลาประชุมนายจ้าง ที่ใช้แรงงานต่างด้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล จัดหางานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้นายจ้างทุกราย ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การจัดเก็บ และนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป นอกราชอาณาจักร และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ จะได้ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้นายจ้างได้มีความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งนายจ้าง จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

จัดหางานจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นายจ้างรายใด ที่ยังไม่ได้รับหนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุม ก็ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ได้ ในวันเวลาราชการ และจะเริ่มประชุมนัดแรก ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553 นี้ ที่ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และ ที่ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 นี้