ปตท.อะโรเมติกส์ ได้รับ 5 ใบรับรองมาตรฐาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับมอบ 5 ใบรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการแบบบูรณาการตามมาตรฐาน IMS ระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและระบบความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก. ที่ผ่านมติของคณะทำงานทบทวนของสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ทั้งนี้เป็นผลมาจากจุดแข็งของบริษัท ในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว มีการกระจายวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สะท้อนให้เห็นความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี แบบบูรณาการได้เป็นอย่างดี