โอลิมปิก 2020

พณ.จ่อใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หนังสือสำคัญ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางปราณี ศิริพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก นำเข้าสินค้า เร่งผลักดันเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ระบบ National Single Window (NSW) และ ASEAN Single Window (ASW) รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้ดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรส่งออก นำเข้าสินค้าได้รวดเร็ว
ถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้ทางกรมได้ดำเนินการออกประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมการค้าต่างประเทศ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมหารือเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้ว โดยในการประชุมมีการพิจารณาทบทวนการยื่นเอกสารประกอบคำขอให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง