กมธ.แก้ รธน.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมที่มี นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน ได้มีการประชุมและเชิญคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ
พร้อมกับตัวแทนจากกองทัพ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาชี้แจง โดย นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า คณะทำงานเห็นด้วยกับมาตรานี้ที่ให้การทำหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยส่วนตัวเห็นว่า ควรจะมีการแก้ไขมาตรานี้ให้ชัดเจน โดยเฉพาะการออกกฎหมายลูก เพื่อกำหนดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องผ่านการเห็นชอบของรัฐสภา ขณะที่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ในฐานะคณะกรรมาธิการ และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 กล่าวว่า ข้อบกพร่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 คือ ไม่ได้มีการกำหนดให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในเรื่องบท
บัญญัติ อาณาเขต หรือพื้นที่นอกอาณาเขตของไทย โดยให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงต่อรัฐสภา ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครอบคลุมเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเท่านั้น ดังนั้นควรจะมีการแก้ไขให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง