โอลิมปิก 2020

อดีตส.ส.ร.50ให้กำลังใจกกต.ต่อสู้คดีปชป.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเศวต ทินกูล สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 พร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้กำลังใจกับ กกต.ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ในการต่อสู้คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ จากนั้นได้เดินทางไปยัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนว่า การวินิจฉัยยกคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ น่าจะขัดและฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
มาตรา 216 ประกอบมาตรา 300 วรรคท้าย ที่บัญญัติให้การพิจารณาต้องพิจารณาตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อยังไม่มีตราพระราชบัญญัติดังกล่าว รัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาลได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ออกข้อกำหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไปพลางๆ ก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1 ปี หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มีการประกาศใช้เกินกว่า 1 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีตรา พ.ร.บ. ดังนั้นการพิจารณาใดๆ หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 1 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นการมิชอบและเป็นโมฆะจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบและถอดถอนคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหลายตรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง