พณ.พร้อมใช้มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนมาตรการปกป้องฯ ซึ่งมีหน้าที่ ในการพิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็น หรือ ให้คำแนะนำพร้อมเหตุผลประกอบ ต่อคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการรับคำขอ หรือ คำร้องขอการพิจารณาเปิดการไต่สวน การพิจารณาความเสียหาย การกำหนดมาตรการปกป้อง การกำหนดมาตรการปกป้องชั่วคราว ระยะเวลาการใช้มาตรการปกป้อง ฯลฯ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว กระทรวงพาณิชย์ ก็พร้อมที่จะนำมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น มาใช้ได้ทันที

ทั้งนี้ หลักในการใช้มาตรการปกป้องฯ จะสามารถนำมาใช้ได้ เมื่อมีปริมาณการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น มีความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน หรือ ความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่คุกคามอุตสาหกรรมภายใน และความเสียหายนั้น เป็นผลมาจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถใช้มาตรการปกป้องชั่วคราวได้ ไม่เกิน 200 วันสำหรับกรณีปกติ สามารถใช้มาตรการได้ ไม่เกิน 4 ปี แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น ก็สามารถขยายเวลาการใช้มาตรการได้อีกเท่าที่จำเป็น แต่ไม่เกิน 4 ปี นอกจากนั้น ในกรณีของประเทศกำลังพัฒนา สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีก 2 ปี รวมทั้งหมด ไม่เกิน 10 ปี