พิษณุโลกเล็งจ่ายเกษตรกรประสบภัยพิบัติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายนริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม โดยในวันนี้ได้ประชุมเพื่อร่วมกันเห็นชอบในหลักการ และมาตรการในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดอัตราในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม ที่ผ่านมา โดย นาข้าวที่เสียหาย รัฐบาลให้ความช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 2,098 บาท พืชไร่ในอัตราไร่ละ 2,921 บาท พืชสวนและอื่น ๆ อัตราไร่ละ 4,908 บาท

ส่วนพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แต่ไม่เสียหายสิ้นเชิง ยังอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ จะให้ความช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 2,454 บาท โดย จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทั้งสิ้น 4 เภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง วังทอง บางระกำ และบางกระทุ่ม มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 2,033 ราย พื้นที่เสียหายกว่า 26,000 ไร่ ได้รับวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น กว่า 56 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า เมื่อมีหนังสือสั่งการ ก็สามารถทำการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้กับเกษตรกรได้ทันที

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กำชับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่แจ้งความเสียหายอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันการแจ้งเท็จ ขอรับเงินชดเชยดังกล่าวด้วย