ผวจ.ศรีสะเกษ อนุมัติงบ130ล.ช่วยภัยพิบัติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมสระกำแพงน้อย ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.ศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง จ.ศรีสะเกษ

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ โครงการของบสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำ 1 แห่ง คือ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ วงเงินกว่า 60 ล้านบาท พิจารณาเห็นชอบโครงการเพื่อดำเนินช่วยเหลือเร่งด่วน ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) จำนวน 20 รายการ วงเงินกว่า 57 ล้านบาท พิจารณาเห็นชอบโครงการปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนในพื้นที่ อ.ขุขันธ์ อ.ปรางค์กู่ อ.ไพรบึง และ อ.ภูสิงห์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เป็นวงเงินกว่า 13 ล้านบาท
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม วงเงินกว่า 4 ล้านบาท โครงการซ่อมแซม ฝายน้ำล้นลำห้วยทา วงเงินกว่า 8 ล้านบาท

ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลืออำเภอที่ประสบอุทกภัย ด้านพืช ตามมติ ครม. ในพื้นที่ต่างๆ รวม 15 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อ.กันทรลักษ์ อ.ขุขันธ์ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ปรางค์กู่ อ.ยางชุมน้อย อ.ห้วยทับทัน อ.โนนคูณ อ.ศรีรัตนะ อ.น้ำเกลี้ยง อ.วังหิน อ.ภูสิงห์ อ.เบญจลักษ์ และ อ.ศิลาลาด เกษตรกร จำนวน 9,909 ราย ข้าวถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายจำนวนกว่า 48 หมื่นไร่ พืชไร่ จำนวนกว่า 7 พันไร่ พืชสวน และอื่น ๆ จำนวน กว่า 1,000
ไร่ รวมพื้นที่ที่ ได้รับความเสียหายกว่า 50,000 ไร่ รวมวงเงินช่วยเหลือ กว่า 130 ล้านบาท โดยพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามเกณฑ์และอัตราช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 กรณีพิเศษ ตามมติ ครม. ดังนี้ ข้าวอัตราไร่ละ 2,098 บาท พืชไร่อัตราไร่ละ 2,921 บาท และพืชสวนและอื่น ๆ อัตราไร่ละ 4, 908 บาท