ผู้แทนมาเลเซีย เยี่ยม 3 จังหวัดชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี กิจจา ศรีทองกุล ผู้อำนวยการสำนักภูมิสังคมและสันติวิธี ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 พร้อมด้วย คณะกองฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้การต้อนรับ พันโท ซุนกลิฟลี ยูซูฟ หัวหน้าคณะกรรมการบำบัด และดูแลผู้ติดยาเสพติด (JKPD) ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะฯ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการบำบัดยาเสพติด และดูแลผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการใช้ชีวิต ตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ ถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียง อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศโดยได้พบปะ สอบถามความเป็นอยู่กับเยาวชนที่เข้ามารับการบำบัด และรักษายาเสพติด อย่างเป็นกันเอง จากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงต่อไป