เอกชน ขานรับแนวทางปรับโครงสร้างภาษี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดในการปรับโครงสร้างภาษีของกรมสรรพากร และไม่น่าจะทำให้ยอดนักลงทุนต่างชาติลดลง เพราะการปรับลดภาษี
เงินได้นิติบุคคล เหลือประมาณ ร้อยละ 18 จากปัจจุบัน ต้องเสียภาษีที่ ร้อยละ 30 จะทำให้ต้นทุนของภาคเอกชนลดลงได้ และเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียง กับประเทศสิงคโปร์ ที่ระดับร้อยละ 17 ดังนั้น การปรับโครงสร้างภาษี น่า
จะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดการลงทุนให้เพิ่มขึ้นได้

ทั้งนี้ มองว่า บีโอไอ จะต้องมีการปรับบทบาทในการให้บริการแก่นักลงทุนเพิ่มเติม อาทิ อาจทำเป็นในรูปของการอำนวยความสะดวก ในลักษณะของ One Stop Service