คนตาก เห็นเอกฉันท์ หนุน'นครแม่สอด'

คนตาก เห็นเอกฉันท์ หนุน'นครแม่สอด'

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด-สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวด เทศบาลตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้ใหญ่บ้าน ประธานและคณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ ได้มีการประชุมการทำประชาคมและประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลท่าสายลวด ได้แสดงความคิดเห็นและประชาคมเพื่อดำเนินการจัดตั้ง "นครแม่สอด" เป็นท้องถิ่นพิเศษ ที่มีอาณาเขตครอบคลุมเขตเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวด โดยมีประชาชนชาวตำบลท่าสายลวด เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดย นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ถึงผลดีของการเป็น อปท.รูปแบบพิเศษ และแจ้งถึงความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ "นครแม่สอด" พ.ศ..........ที่คณะรัฐมนตรี ได้ผ่านความเห็นชอบรับหลักการไปแล้ว และเรื่องอยู่ระหว่างขั้นตอนของกฤษฎีกา โดยการชี้แจงของนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวท่าสายลวดอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่า พ.ร.บ. "นครแม่สอด" ประชาชน จะได้รับประโยชน์มากมาย รวมทั้งประโยชน์ของประเทศชาติที่จะได้รับ

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมได้มีการทำประชาคมและลงมติ ซึ่งประชาชนชาวเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวด 100 % ได้ยกมือสนับสนุนเห็นด้วยกับการยกฐานะให้ "นครแม่สอด" เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" โดยไม่มีเสียงคัดค้านแม้แต่เสียงเดียว โดยประชาชนทุกคนในท้องถิ่นต้องการให้ "นครแม่สอด" เป็น เมืองการค้าชายแดน-การส่งเสริมการลงทุน-การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว-การจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ อีสเวสท์ อิโคโนมิก คอริดอร์