เขื่อนภูมิพล ระบายน้ำเพิ่มในช่วงลอยกระทง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้แทนจากผู้เกี่ยวข้องในการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ เขื่อนภูมิพล อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก-เทศบาลเมืองตาก-เทศบาลตำบลไม้งาม,เทศบาลตำบลบ้านตาก,องค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.)หนองบัวใต้ จังหวัดตาก รวมทั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และหมู่บ้านชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำปิง ตั้งแต่จังหวัดตากจนถึงจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้าพบ นายบุญอินทร์ ชื่นชวลิต ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ นายรักชาติ เหล็กบุญเพชร หัวหน้าแผนกเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการระบายน้ำในช่วงงานวันลอยกระทง รวมถึง บรรยายสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล พร้อมทั้ง หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากปีที่ผ่านมา คือในเรื่องการแจ้งข่าวการระบายน้ำอย่างกระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำตามที่ชุมชนต้องการได้

นายบุญอินทร์ ชื่นชวลิต ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล มีน้ำกักเก็บ 8,721 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็น 65 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง น้อยกว่าวันเดียวกันของปีที่ผ่านมา 728 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยใน 5 ปีที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำได้น้อยลงทุกปี ทำให้ต้องใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้ง
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในลุ่มเจ้าพระยา มีการปลูกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวนาปรัง เพราะราคาข้าวสูง จึงเป็นสิ่งจูงใจ ซึ่งในแล้งนี้ หากเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังหลายรอบ อาจจะไม่มีน้ำเพียงพอ จึงขอเตือนเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า และในช่วงเทศกาลลอยกระทง หลายหน่วยงานร้องขอให้เขื่อนภูมิพลปล่อยน้ำเพิ่ม ทางเขื่อนจึงได้วางแผนจะระบายน้ำเพิ่มให้ในช่วงดังกล่าวจากวันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะเริ่มระบายวันนี้เป็นต้นไป และขอให้หน่วยงานที่จัดงานลอยกระทง ให้จัดในเวลาใกล้กันและวันจัดงานให้น้อยลง เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการใช้น้ำ