อนุก.ต.ช.เข้มจ่อลงพื้นที่ตรวจกต.ตร.ทำงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผศ.นพดล อินนา ประธานอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช.ด้านการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนจำนวนมาก ยังไม่ทราบว่า ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่มีหน้าที่ติดตามการทำงานของตำรวจ คือ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ หรือ กต.ตร. ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร และสถานีตำรวจทุกพื้นที่

โดยทาง อนุ ก.ต.ช. จะลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เริ่มจากพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน ต่อเนื่องจนถึงช่วงเดือนเมษายน ปี 2554 เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพราะประชาชนย่อมทราบปัญหาดีกว่าตำรวจ ที่มักจะมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายตามฤดูกาล จากนั้นจะมีการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ตำรวจเข้าไปดำเนินการได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วย และเชื่อมั่นว่า การรับฟังปัญหาจากประชาชนอย่างแท้จริง จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ ที่อาจทำให้ประชาชนไม่พอใจได้

นอกจากนี้ ประธานอนุ ก.ต.ช. ยังคาดหวังว่า ในอนาคตประชาชนจะเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและการติดตามการบริหารงานตำรวจ เกินกึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบสัดส่วนกับกรรมการในส่วนของตำรวจ โดยต้องการให้ประชาชน เป็นประธาน กต.ตร. ในแต่ละพื้นที่ด้วย โดยยืนยันว่า ตัวแทนจากภาคประชาชนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนั้น จะเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่