สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งสุเทพนั่งรองนายก

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งสุเทพนั่งรองนายก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าให้ประกาศว่า ตามที่ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 17 ธ.ค.2551 และแต่งตั้งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศ ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2551 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2553 นั้น บัดนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า ได้มี รัฐมนตรี ลาออกบางตำแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรี แทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อความเหมาะสม และบังเกิดประโยชน์ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้ง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2553 เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เข้าเฝ้า เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนรับหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2553 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ รองนายกรัฐมนตรี