ผวจ.น้อมรับกระแสรับสั่งหาแหล่งน้ำให้ปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติเป็นอย่างยิ่ง และมีพระกระแสรับสั่ง ให้ดำเนินการ นำน้ำดื่มสะอาดไปแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง กระทรวงมหาดไทย จึงได้รับสนองพระราชดำริในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเน้นย้ำให้ จังหวัดที่ประสบอุทกภัย เร่งจัดหาสถานที่ สำหรับเป็นแหล่งน้ำส่วนกลาง
ของหมู่บ้าน ตำบล และสำรวจถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน หากได้รับความเสียหาย ให้นำมาซ่อมแซม และทำความสะอาด พร้อมจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำ และดำเนินการแจกจ่ายน้ำอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง จนกว่า สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยประสานการประปาส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนับสนุนการแจกจ่ายน้ำประปา อย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมถึง ประชาสัมพันธ์จุดแจกจ่ายน้ำ หรือ ที่ตั้งถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

ส่วนพื้นที่ประสบภัยที่เข้าถึงยาก ให้จัดหายานพาหนะของส่วนราชการ บรรทุกน้ำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยดูแลด้านความ
สะอาดและระมัดระวัง สิ่งปนเปื้อนปะปนอยู่ในน้ำ ตลอดจน ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยปรับ หรือ เสริมแนวคันดินให้สูงขึ้น
เพื่อรองรับน้ำให้เพียงพอสำหรับชุมชน และเร่งสำรวจพื้นที่บริเวณใกล้ลำน้ำ เพื่อปรับปรุงเป็นพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในฤดูแล้ง และป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ ขอให้จังหวัด อำเภอ บริหารจัดการการจราจรของน้ำ โดยแก้ไขปรับปรุง
แนวลำน้ำ และลำน้ำสาขาอื่นๆ ให้น้ำไหลสะดวกมากขึ้น ที่สำคัญ ให้บริหารจัดการข้อมูลด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อ
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทั่วถึง และป้องกันความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน