ปภ.ประสานผู้ว่าฯเร่งช่วยผู้ประสบภัยหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ภัยหนาว พบว่า ขณะนี้ มีหลายจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพอากาศหนาวเย็น และจากการสำรวจ พบว่า มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็นและการขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจำนวนมาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ประสานให้จังหวัดยึดรายงานการพยากรณ์อากาศ 7 วัน เป็นรายจังหวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา และมีสภาพอากาศหนาว (8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (ต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาประกาศภัยพิบัติ และเมื่อประกาศพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินจากสภาพอากาศหนาวเย็นแล้ว ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในทันที

โดยดำเนินการจัดซื้อเครื่องห่มกันหนาว ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จากกลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้าห่มนวม ที่จดทะเบียนกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้แล้ว ในราคาผืนละไม่เกิน 180 บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท พร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการทุพพลภาพ คนชรา และเด็ก รวมถึง ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นลำดับแรก ตลอดจน วางแผนแจกจ่ายและจัดสรร เครื่องห่มกันหนาวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม