ผู้ว่าฯตาก มอบเงินช่วยภัยแล้งกว่า 20 ลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการเกษตร ประจำปี 2553 ให้แก่ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองตาก ณ วัดวังประจบ หมู่ 1 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยต่าง ๆ ในด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า สืบเนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 ได้เกิดสภาวะฝนแล้ง ฝน ทิ้งช่วงเป็นเวลายาวนาน จึงก่อให้เกิดความแห้งแล้งเป็นบริเวณกว้าง ทำให้พื้นที่การเกษตร เช่น พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ได้รับความเสียหายในตำบลวังหิน ไม้งาม หนองบัวใต้ ตลุกกลางทุ่ง โป่งแดง แม่ท้อ และตำบลวังประจบ จากการสำรวจปรากฏว่า มีพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งครั้งนี้ อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ได้แก่ ด้านพืช จำนวน 1,575 ราย พื้นที่ 25,042 ไร่ 2 งาน การมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านพืช จำนวน 7 ตำบล เกษตรกร 1,575 ราย ได้แก่ ตำบลวังหิน จำนวน 110 ราย เป็นเงิน 719,070.75 บาท , ตำบลโป่งแดง จำนวน 382 ราย เป็นเงิน 4,800,704.25 บาท , ตำบลไม้งาม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 19,776 บาท , ตำบลแม่ท้อ จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 19,776 บาท , ตำบลหนองบัวใต้ จำนวน 105 ราย เป็นเงิน 1,055,509.50 บาท , ตำบลตลุกกลางทุ่ง จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 114,132 บาท และตำบลวังประจบ จำนวน 946 ราย เป็นเงิน 14,133,182.25 บาท รวมเป็นเงิน20,993,553.75 บาท