ผู้ว่าฯอุดร มอบนโยบาย ฟังปัญหาชาวบ้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ เพื่อพบปะและมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมรับทราบนโยบายว่า ขอมอบหมายให้ นายอำเภอและผู้กำกับฯ เป็น ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการออกพบปะเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนให้ครบทุกหมู่บ้าน ตำบลเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานให้ตรงจุด ตรงความต้องการของประชาชน ให้ข้าราชการทำงานภายใต้หลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ทำงานด้วยหัวใจ ศรัทธา ทุ่มเท เสียสละ รับผิดชอบให้บริการประชาชนด้วยไมตรี โอบอ้อม อารี ด้วยสำนึกในความเป็นข้าราชบริพาร ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและขอให้ทุกภาคส่วน บูรณาการ แผนงานโครงการกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย และฝากให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง