สภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ. กสทช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. หลังจาก ที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ได้พิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่งมีสาระสำคัญในการลดจำนวนคณะกรรการ กสทช. จาก 15 คน เหลือ 11 คน โดยให้มีอายุระหว่าง 35-70 ปี กำหนดส่งคืนผลกำไรจากภาคสัมปทานของรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม ในเวลา 3 ปี ส่วนประเด็นการจัดสรรคลื่นความถี่โทรทัศน์แก่ภาคประชาชน ซึ่งมีข้อถกเถียงว่า ควรจะรอจนกว่า กสทช. จัดทำแผนแม่บทก่อน และมีการปรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ เป็นระบบดิจิตอลแล้ว หรือ ให้จัดสรรคลื่นความถี่ได้เลยในกรณีที่ยังมีคลื่นความถี่ในพื้นที่ใดว่างอยู่นั้น ได้กำหนดในบทเฉพาะกาลว่า ให้จัดสรรภายหลัง กสทช. จัดทำแผนแม่บท แล้ว โดยอาจใช้เวลาประมาณ 1 ปี หลังจากมี กสทช. หรือ 1 ปี 6 เดือน ภายหลัง ร่างพระราชบัญญัติ มีผลบังคับใช้ โดยให้ กสทช. จัดสรรคลื่นโทรทัศน์ภาคประชาชนได้เป็นการชั่วคราวในพื้นที่ ที่มีคลื่นอนาล็อก ว่างอยู่ และต้องสามารถเรียกกลับมาจัดสรรใหม่ เมื่อมีการปรับการแพร่ภาพเป็นระบบดิจิตอลแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง