ถาวรจ่อระดมความเห็นพรบ.ชายแดนใต้เป็นกม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เตรียมจัดเสวนา หัวข้อ "พระราชบัญญัติบริหารจังหวัดชายแดนใต้เส้นทางสู่สันติภาพ" ในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ที่รัฐสภา เพื่อระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาชน ผู้นำศาสนา ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย

นอกจากนี้ ก็จะประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้จะกำหนดให้ ศอ.บต.เป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักเพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบ มีเอกภาพและประสิทธิภาพทั้งในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบังคับบัญชา และการปฏิบัติอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ในส่วนข้อเสนอยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินบางอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งความรุนแรงลดลงนั้น คาดว่าในการเสวนาดังกล่าวจะสามารถระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนได้อีกเช่นกัน