ป.ป.ช.เปิดนิทรรศการต่อต้านทุจริตของไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จัดงาน "Thailand Anti-Corruption Expo 2010" วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9:00 น. - 19:00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C ภายใต้แนวคิด "เมืองคนดี"

โซน 1 นิทรรศการ ป.ป.ช. กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : นำเสนอว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย

โซน 2 นิทรรศการ Thailand Changes : นำเสนอเรื่องของ Corruption Perception Index หรือ CPI ของไทย และแนวคิดในการยกระดับค่า CPI ภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สากล

โซน 3 นิทรรศการเครือข่ายเมืองคนดีภาครัฐ : นำเสนอเรื่องของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหลักคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่นๆที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การทำงานของ ป.ป.ช.

โซน 4 นิทรรศการเครือข่ายเมืองคนดีภาคธุรกิจเอกชน : นำเสนอเรื่องของหลัก บรรษัทภิบาล และการดำเนินธุรกิจสีขาว

โซน 5 นิทรรศการเครือข่ายเมืองคนดีภาคประชาสังคม : นำเสนอเรื่องความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นกับภาคประชาชน
เน้นเรื่องการพิทักษ์ มิใช่ปราบปราม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โซน 6 นิทรรศการเครือข่ายภาคสื่อมวลชน : นำเสนอเรื่อง บทบาทของสื่อมวลชนในการร่วมมือนำเสนอ การต่อต้านคอร์รัปชั่น

โซน 7 ส่วนเวทีและลานกิจกรรม : ส่วนกิจกรรมการแสดง จากศิลปิน

โซน 8 นิทรรศการฟื้นฟูประเทศไทย : นำเสนอเรื่องการดำเนินงานของ ป.ป.ช. กับเครือข่ายพันธมิตรพิชิตคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรนานาชาติ และโครงการแนวร่วมปฏิบัติ Collective Action

โซน 9 นิทรรศการเมืองเด็กคนดี "The Future by Kids." : นำเสนอเรื่อง แนวความคิดของเด็ก เกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริต

โซน 10 นิทรรศการSpiritual Anti-Corruption: The New Challenge : นำเสนอทางเลือกใหม่ ในการต่อต้านการทุจริต ผ่านการชำระจิตใจ โดยสมาธิวิปัสสนา