สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

เรืองไกรร้องกกต.ซ้ำถอดชัยถือหุ้นเอกชน

เรืองไกรร้องกกต.ซ้ำถอดชัยถือหุ้นเอกชน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ๕/๑๕๕ ซอยอารีย์ ๕ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ


วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


เรื่อง ขอให้วินิจฉัยเพิ่มเติมว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามแนวคำ
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หรือไม่

เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

อ้างถึง ๑. หนังสือ ที่ ลต ๐๖๐๙/๒๐๓๕๖ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๒. คำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๓๐๓/๒๕๕๑ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาข่าวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ข้าพเจ้านายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อยู่บ้านเลขที่ ๕/๑๕๕ ซอยอารีย์ ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๕-๓๑๙๘๗๘๗ ในฐานะบุคคลสัญชาติไทย อาชีพ สมาชิกวุฒิสภา ขอใช้สิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๒

ตามที่อ้างถึง ๑. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือถึงข้าพเจ้าเพื่อส่งสำเนาคำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามที่อ้างถึง ๒. รายละเอียดควรทราบแล้วนั้น

ในที่อ้างถึง ๒. มีข้อความที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง