จ.ตราด บริหารน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร

จ.ตราด บริหารน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
นายธีระ สลักเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด กล่าวถึงการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม ในพื้นที่จังหวัดตราดว่า เกษตรกรจะต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมาตรฐานของผลผลิต การแปรรูป การทำการตลาด และการรวมกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจน การบริหารจัดการทรัพยากร ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้รัฐบาลให้ความ สำคัญ ในการพัฒนาภาคการเกษตร เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งในปีงบประมาณ 2552-2554 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างอาคารช่องเย็น ที่ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สร้างอ่างเก็บน้ำที่อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ สร้างฝายบ้านท่าเลื่อน อำเภอเมืองตราด และอำเภอเกาะกรูด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างแก้มลิงที่ อำเภอเมืองตราด อำเภอบ่อไร่ และ อำเภอเกาะกูด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด ยังกล่าวอีกว่า หลังจากนี้เกษตรกร ต้องบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม กับการเพาะปลูกในพื้นที่และควรติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาวางแผนในการเพาะปลูกพืชผลต่อไป
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook