ทบ.เปิดอบรมการใช้จุลินทรีย์ หลังน้ำลด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดการอบรมกำลังพลของหน่วย ตั้งแต่ระดับกองพันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ กทม. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ภายหลังน้ำลดและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรง รวมถึง ปัญหาเรื่องขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่จะตามมาหลังน้ำลดขณะเดียวกัน ทางกองทัพบก ได้จัดอบรมด้วยการนำเทคโนโลยี EM มาใช้ในการกำจัดน้ำเสีย เพื่อให้ความรู้กับหน่วยต่าง ๆ และวิธีปฏิบัติไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ที่รับผิดชอบและขยายผลไปสู่การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ ในพื้นที่ กทม. ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายพ่อหลวงของส่วนกลางต่อไป

นอกจากนี้ กองทัพบก ยังเตรียมกำลังพล สำหรับทำความสะอาดบ้านเรือน ถนน และสถานที่ราชการ รวมถึง ขนย้ายสิ่งของและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วม ตามที่ได้รับการร้องขอ ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก