มทภ.4 แถลงนโยบาย'สานใจสู่สันติ'แก้ไฟใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องรับรอง กอ.รมน.ภาค 4 สน. พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้แถลงข่าวถึง แนวนโยบายการปฏิบัติงาน "สานใจสู่สันติ" เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบายของ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า นับตั้งแต่รับตำแหน่งมาได้ปฏิบัติตามนโยบายกองทัพบก โดย ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้ในปี 2554 ซึ่งได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นยุทธศาสตร์หลักในการปฏิบัติงาน และในยุทธศาสตร์รอง ได้มีการกำหนดเพิ่มอีก 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1.การเสริมสร้างความเข้าใจ
2.การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกซ้อน
4.การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
5.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 6.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนนโยบายด้านการทหาร การใช้กำลังเข้าปฏิบัติการทางการทหารจะยึดมั่นนโยบายกองทัพที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางการเมืองนำการทหารอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติการทางทหารมุ่งป้องปรามเป็นหลัก โดยถือหลักที่ว่า
การปฏิบัติการใด ที่กระทำแล้วประชาชนเกลียด และไม่ยอมรับ ต้องไม่กระทำ การปฏิบัติทางทหารต้องให้ประชาชนยอมรับ และได้ใจประชาชน