เตรียมกระตุ้นท่องเที่ยว-กีฬาหลังน้ำลด

เตรียมกระตุ้นท่องเที่ยว-กีฬาหลังน้ำลด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม วิกฤติอุทกภัยกับการท่องเที่ยวและกีฬาไทย ครั้งที่ 2/2553 ร่วมกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อติดตามความคืบหน้า และประเมินวิกฤติอุทกภัย ตลอดจนหาแนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูสถานที่ กิจการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น.-16.00 น.

นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันในเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 1) จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยทันที คือ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง มหาสารคาม กรุงเทพฯ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ขอนแก่น กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้ให้อาสาสมัครท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยว ช่วยอำนวยความสะดวก และข้อมูลในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว/ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

2) บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยทั่วไปในพื้นที่ ที่เกิดอุทกภัย คือ รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรคจากข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยทำการบริจาคผ่านสถานีโทรทัศน์สี ช่อง 3 อสมท. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 16.00 น.

3) จัดตั้งศูนย์ร่วมจัดการวิกฤติอุทกภัยสำหรับการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกรณีเฉพาะกิจและเป็นพิเศษ (Flood-Crisis Management Center For Tourism and Sports (Specific Unit) เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว นักกีฬา และประชาชน โดยทั่วไป ในการเดินทางท่องเที่ยว แข่งขันกีฬา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อร้องทุกข์ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาขั้นต้นอย่างรวดเร็ว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์อำนวยการและบริการนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร.0 2356 0650 ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร.1672 และกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โทร.1155

4) สรุปรวบรวมความเสียหาย และดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน ของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ

5)ประเมินความเสียหายและผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการกีฬาของประเทศไทย ไม่ว่า นักท่องเที่ยว นักกีฬา แหล่ง/สถานที่ท่องเที่ยวและบริการ สนามกีฬา ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ในภาคตะวันออกเฉียงหนือ เสียหายประมาณ 70 ล้านบาท นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ ในตลาดภาคอีสาน มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง มีการเลื่อนการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง ในท่องเที่ยวพื้นที่ภาคอีสานเป็นจำนวนมาก

6) แนวทางการดำเนินงาน ช่วยเหลือและฟื้นฟู ให้สอดคล้องกับแผนระยะสั้น กลาง และระยะยาว หลังน้ำท่วมลดลง เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการกีฬาในพื้นที่ประสบภัย ในลักษณะ 3 P. (Promotion, Product, and Policy) โดย 1. ด้านการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว (Promotion) มอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 2. จัดทำแผนงาน ด้านการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ / แหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ (Product) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบกรมการท่องเที่ยว และ 3. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ในพื้นที่ประสบภัย (Policy) มอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ กล่าวปิดท้ายว่า หากผู้ประกอบการ และประชาชน มีประเด็นทางด้านท่องเที่ยวและกีฬา สามารถส่งข้อร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ มาได้ที่ศูนย์อำนวยการและบริการนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร.0 2356 0650 โทรสาร 0 2356 0712 ระหว่างเวลา 8.30 น.-19.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ หลังอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ต้องมีการฟื้นฟูแหล่ง / สถานที่ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการเร่งด่วน ร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อต้อนรับสู่ฤดูกาล / เทศกาลท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาไทย ช่วงโค้งสุดท้ายอย่างเต็มที่