เชียงใหม่ประชุมนานาชาติเฝ้าระวังไข้หวัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายระบบการเฝ้าระวัง โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข หรือ TUC จัดขึ้น ทั้งนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวยืนยันว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค และองค์การอนามัยโลก ได้แต่งตั้งให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงตรวจวินิจฉัยโรคระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง เชื้อไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนก

อย่างไรก็ตาม การประชุมวันนี้เป็นการประชุมประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งชนิดและสายพันธุ์ของโรค เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังองค์การอนามัยโลกและภูมิภาคต่าง ๆ ว่า ควรจะผลิตวัคซีนชนิดใด ซึ่งในปีนี้ถือว่า ยาทามิฟูล และ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ในเข็มเดียวที่ผลิตออกมา สามารถใช้ได้ผลและยังไม่พบการเปลี่ยนสายพันธุ์ หรือ การดื้อยา แต่อย่างใด