พม. เปิดสายด่วน1300 ช่วยภัยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกำหนดให้ตั้งศูนย์ประชาบดี สายด่วน 1300 เป็นศูนย์รับแจ้งความช่วยเหลือ รวมถึงกำหนดให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นอกจากนี้ ได้มอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ให้ผู้ประสบภัยครอบครัวละ 1,000 บาท ส่วนมาตรการช่วยเหลือหลังน้ำลด จะมีบริการซ่อมแซมบ้านพักที่เสียหาย และมีงบประมาณซ่อมบ้าน ให้ผู้สูงอายุ 1 หมื่นบาท บ้านผู้พิการ 2
หมื่นบาท รวมถึงเว้นชำระค่าเช่าซื้อ สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเกาะ จ.นครราชสีมา และโครงการโนนสมอ จ.ชัยภูมิ