ภูเก็ตจัดกิจกรรมคนไทยฟันดีสดุดีสมเด็จย่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวิชิต จ.ภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรม โครงการคนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขเเห่งชาติ ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันทันตสาธารณสุขเเห่งชาติ จ.ภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมณรงค์ทางทันตสาธารณสุข เป็นประจำทุกปีและในปี 2553 นี้ จ.ภูเก็ต ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีทันตแพทย์ ทันตบุคลากรและอาสาสมัครทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมแรงร่วมใจให้บริการทางด้านทันตสาธารณสุข โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย โดยมีชาวบ้านนำลูกหลาน เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก