ถุงยังชีพพระราชทานถึงเพชรบูรณ์แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อน จากอุทกภัย ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จุดแรกที่สมาคมชาวไร่ หมู่ที่ 13 ตำบลสระกรวด จำนวน 370 ชุด จุดที่สองที่บริเวณหน้าโรงงานไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีเทพ จำนวน 630 ชุด สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ใน 5 อำเภอ 34 ตำบล 271 หมู่บ้าน 24,641 ครัวเรือน ความเสียหายด้านการเกษตร อยู่ระหว่างการสำรวจ สำหรับการให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมา ได้มีการมอบถุงยังชีพ จากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 1,060 ชุด ผ้าห่ม 200 ผืน