ปชช.หนุนรัฐดันปราบโกงเป็นวาระแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผย ผลสำรวจประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของส่วนราชการ รวมถึงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มีการผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ โดยพบว่า ประชาชนร้อยละ 45.14 มองว่า การที่นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกส่วนราชการเสนอมาตรการคุมทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 60 วัน เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่แต่ละกระทรวง ควรให้ความร่วมมือ และให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา ขณะที่ ร้อยละ 30.13 มองว่า เป็นแนวคิดที่ดีแต่ในทางปฏิบัติคงทำได้ยาก ร้อยละ 16.09 ถือเป็นการกระตุ้นให้ทุกส่วนราชการ เกิดการตื่นตัว และน่าจะมีบางมาตรการที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาทุจริตได้จริง ทั้งนี้ ร้อยละ 8.64 มองว่า เป็นการสร้างภาพของรัฐบาล

นอกจากนี้ ประชาชนยังเห็นว่า ร้อยละ 53.46 รัฐบาลต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาดและชัดเจนในการปราบปรามคอร์รัปชัน ร้อยละ 16.32 ต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการ และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ขณะที่ร้อยละ 13.79 มองว่า การปราบคอร์รัปชันของระบบราชการไทย ไม่น่าจะสำเร็จ แต่อาจจะลดลงได้