เตือนเกษตรกรระวังโรคหนอนห่อใบข้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ ประทีปโชติพร เกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวเตือน เกษตรกร หลังจากเมื่อ 1-2 เดือน ที่ผ่านมา จ.สกลนคร ได้เกิดการระบาดของโรคหนอนห่อใบข้าว และสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้ควบคุมโรคหนอนห่อใบข้าว ให้อยู่ในสภาวะปกติแล้ว แต่ต้นข้าวยังมีร่องลอยการทำลายของหนอนห่อใบข้าว ทำให้ข้าวมีบาดแผลอาจทำให้เชื้อโรคเข้าทำลายประกอบกับระยะนี้มีฝนตกชุก ลักษณะอาการเช่นนี้ เหมาะแก่การเกิดโรคระบาดข้าว โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรา โรคใบไหม้ข้าว โดยโรคนี้สามารถทำลายต้นข้าวได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ซึ่งขณะนี้โรคใบไหม้ข้าวกำลังระบาดในเขตพื้นที่ อ.เมือง สกลนคร อ.โพนนาแก้ว ซึ่งเมื่อมีการระบาดจะลุกลามไปจนหมดแรง ขณะนี้ให้เจ้าหน้าที่จากเกษตรจังหวัด เข้าไปดูแลไม่ให้ขยายวงกว้าง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
อากาศชื้น อากาศเปลี่ยน เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไป