TOTบุกสภาค้านบทเฉพาะการร่างพ.ร.บ.กสทช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้าน บทเฉพาะการมาตรา 84 วรรค 3 และวรรค 4 ของร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญร่วม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. ตามที่สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างแก้ไข เกี่ยวกับการนำเงินรายได้จากสัมปทานของบริษัท TOT และ บริษัท กสท โทรคมนาคม ที่ทำสัญญากับบริษัทเอกชน ตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งกำหนดให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 2 คืนคลื่นความถี่ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ โดยเปิดโอกาสให้เอกชนได้สิทธิ์ในคลื่นความถี่

ซึ่งบทเฉพาะการดังกล่าว ไม่ได้คำนึงถึงมูลค่า อุปกรณ์โครงข่าย ที่รัฐลงทุนไป นับหลายแสนบาท เนื่องจากรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่ง มีเพียงโครงข่าย แต่ขาดสิทธิ์ในคลื่นความถี่ ที่จะนำมาประกอบกิจการ ดังนั้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จึงขอให้ประธานวุฒิสภา ได้พิจารณาตัดข้อความวรรค 3 และ 4 ออกจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นการรักษาสมบัติของชาติ ให้คงอยู่ต่อไป